Mezinárodní daňové plánování


Máte úspěšné podnikání a zajímá vás mezinárodní řízení daňové zátěze? Zvažujete využití offshore společností? 

Níže naleznete nejčastější témata mezinárodního daňového plánování, jakož i několik hlavních zásad používání zahraničních společností. 

Mezinárodní obchod se zbožím

Offshore a onshore služby jsou nejčastěji využívány v rámci podnikatelské činnosti spojené s mezinárodním obchodem a to jak v oblasti zboží tak služeb. Vzhledem k značně rozvinuté dopravní infrastruktuře a operativním logistickým možnostem je tento způsob podnikání velice populární. Právě pro takové projekty je správně nastavená firemní struktura vhodným nástrojem pro efektivní řízení s prvky anonymity vlastnictví a daňové optimalizace. Samozřejmostí je zvážení vhodného nastavení s ohledem na lokalizaci celních skladů, svobodných celních pásem a v neposlední řadě zón volného obchodu.

Pro navržení vhodné obchodní struktury a především selekci jurisdikce hraje roli zejména lokalita, kde je obchodní činnost realizována. V rámci obchodních aktivit na území EU se nejčastěji využívají struktury se zapojením společnosti registrované v EU (Velká Brfitánie, Malta, Kypr atd.), kde se efektivní míra zdanění při správném nastavení pohybuje na úrovni 1-2 %. V některých případech lze využít také společnosti sídlící v USA, nebo Hongkongu, kde je za splnění mírných podmínek zdanění nulové.

Developerské projekty, nemovitosti

Převod nemovitosti je z daňového hlediska velice nákladnou záležitostí, obzvláště v případech spekulativních nákupů. Pro tento případ je vhodnou alternativou využít možnost převodu obchodních podílů/akcií ve společnosti vlastníci nemovitost (v praxi označována jako SPV „special purpose vehicle“). Předpokladem je, že mateřská společnost je registrována ve vhodné jurisdikci s holdingovými předpoklady z hlediska daňově osvobozených prodejů podílů/akcií v takovýchto SPV společnostech.

Mimo to lze v oblasti developerských projektů zapojit mezinárodní prvek jakožto investora pro jednotlivé projekty. Investor poskytuje své prostředky do projektů prostřednictvím úvěrů a úroky z takovýchto úvěrů budou při splnění několika podmínek vstupovat plně do daňového základu jako daňově uznatelný náklad. V tento moment se klade vysoký důraz na výběr vhodné jurisdikce k tomuto účelu z hlediska potenciálního zdanění úroku z pohledu srážkových daní v místě zdroje výplaty úroků (tedy zpravidla ČR) a následně z hlediska daně z příjmů v místě inkasa výnosových úroků. Pro tento typ transakcí se doporučuje využít společnosti registrované na Kypru nebo Maltě.

Holdingové struktury

Často diskutovaným tématem v poslední době je tvorba mezinárodních holdingových struktur, které budou splňovat hned několik klíčových cílů. Zejména se jedná o zajištění absolutní anonymity vlastnictví při zachování kontroly nad celou strukturou. Budoucnost akcií na majitele v ČR je nejistá a proto se mnoho podnikatelů ubírá směrem budování mezinárodního prvku, kde lze anonymity pohodlně dosáhnout.

Budování holdingové struktury založené pouze na offshore společnosti je již dávno minulostí. Trendem je budování takových struktur, které budou splňovat nejen prvky anonymity vlastnictví ale zajistí především:

  • vysokou image struktury (vůči veřejnosti, obchodním partnerům, bankám…)
  • daňově osvobozený prodej majetkových účastí v rámci skupiny (prodeje podílů a akcií v dceřinných společnostech)
  • daňové osvobozený tok dividend/podílů na zisku od dceřinných společností
  • ochrana majetku – prostřednictvím bilaterálních smluv o ochraně a podpoře investic

Čerpání výše uvedených benefitů je podmíněno splněním několika podmínek, které se liší napříč jurisdikcemi, nicméně při výběru holdingových společností se nejčastěji bavíme o jurisdikcích typu: Kypr, Malta, Nizozemsko, Švýcarsko, Lucembursko a další.

Obchodování s cennými papíry a pohledávkami

Zajímavá z hlediska daňového dopadu je možnost založení společnosti pro realizaci portfoliových investic do veřejně obchodovaných cenných papírů. Pro obchodování na burze s cenými papíry v USA se nejčastěji využívají standardní offshore společnosti: Seychely, Panama, Bahamy, Britské Panenské ostrovy. Nicméně pro obchodování na evropských burzách je zpravidla nutno využít standardní onshore jurisdikce kvůli případnému negativnímu efektu v podobě srážkových daní. Doporučuje se Kypr, nebo Malta.

Pro obchodování s pohledávkami lze standadně využít společnost z libovolné destinace (je to pouze otázka zdanění příjmu z prodeje pohledávky). Jiná situace ovšem nastává pokud dojde k postoupení pohledávky na zahraniční entitu, která bude následně i pohledávku inkasovat. V daný moment při nesprávném výběru jurisdikce může hrozit negativní daňový efekt v podobě titulu tzv.: zajištění daně (v ČR aktuálně 1 % z celkového objemu inkasované pohledávky).

Optimalizace při poskytnutí know-how, patentů, licencí

Při poskytování licencí, nebo jiných náhrad za poskytnutí práva na užití je nutno postupovat vždy s velkou obezřetností z hlediska potenciálního zdanění při platbě takovýchto poplatků do zahraničí. Standardně se na tyto platby uvaluje srážková daň v místě zdroje výplaty a proto je nezbytné sledovat chování takovýchto plateb při styku s mezinárodním prvkem, resp. postupovat při výběru jurisdikce dle jednotlivých smluv o zamezení dvojího zdanění, které mohou sazbu srážkové daně snížit, případně úplně eliminovat. Toto téma bývá zpravidla poměrně komplikované z hlediska nastavení transakcí a vyžaduje detailnější daňovou analýzu celé situace.

Pozn.: pozor na skutečnost, která je veřejností často opomíjena. Know-how se všeobecně klasifikuje jako licence, nikoliv služba !

IT služby, SW služby

Stejně jako pro jiné služby je konstrukce struktury zahraničních společností vhodnou variantou i pro poskytování služeb v oblasti informačních technologií a softwarových služeb.

Založení offshore společnosti

Zajímá vás využití offshore společností pro Vaše podnikání?

 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

E-mail: info@kaminari.cz
Tel.: +420 734 245 176