ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU

21. 10. 2016
ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU

V říjnu loňského roku jsme vás obecně informovali o zákonu o prokazování původu majetku. Přinášíme nyní aktualizované informace a doplnění:

Dne 3. října 2016 byl ve Sbírce zákonů pod číslem č. 321/2016 Sb. publikován nový zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje dva stávající předpisy, a to zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v rozsahu § 38x až 38ze) a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 227).

Nabývá účinnosti ke dni 1. prosince 2016 a dává finanční správě pravomoc prověřovat výši majetku poplatníků v souvislosti s daňovým přiznáním.

Obsahem těchto nových úprav jsou zejména následující body:

  • Správce daně je oprávněn vyzvat poplatníka k prokázání vzniku a původu jeho příjmů, pokud po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi příjmy vykázanými v daňovém přiznání a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5 mil. Kč.
  • Takto vyzvaný poplatník má k předložení důkazních prostředků, tedy k prokázání faktu, že nárůst majetku byl financován z příjmů, které řádně zdanil, stanovenou lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů.
  • Pokud ve stanovené době poplatník nedokáže prokázat původ příjmů, správce daně přistoupí k doměření daně. Doměřená daň se vypočítá sazbou 15% z celkové výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby jeho jmění nebo spotřeba mohla narůst v dané míře. Pokud očekávaná výše nově vyměřené daně přesáhne 2 mil. Kč, použije se přísnější pravidlo stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem.
  • Poplatníkovi navíc hrozí penále ve výši až 100% doměřené daně, pokud neposkytne správci daně součinnost. Dle úpravy § 227 trestního zákoníku, poplatníkům, kteří neučiní pravdivé prohlášení o svém majetku, hrozí i trestní stíhání a odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti