UK – PSC REGISTR

20. 06. 2016
UK – PSC REGISTR

Počínaje datem 6. 4. 2016 musí dle zákona *) všechny britské nekotované společnosti vést ve svých záznamech tzv. PSC registr (PSC = Person with Significant Control), obsahem jehož jsou kromě jiného informace o osobách, které mají podstatný vliv na fungování společnosti. Tento registr bude prostřednictvím britského rejstříku (Companies House) veřejně přístupný počínaje datem 30. 6. 2016, resp. od tohoto data mají všechny společnosti povinnost v rámci pravidelného podávání výročních zpráv poskytovat informace o těchto osobách. 

Výroční zpráva v podobě „Annual Return“ bude od července 2016 nahrazena tzv. „Confirmation Statement“. Ten se bude skládat ze dvou částí, jehož obsahem budou standardní informace o struktuře společnosti (registrační sídlo, statutární orgány, atd.) a navíc i identifikace všech PSC osob.

Definice PSC osob

Osoby podléhající povinné registraci v PSC registru jsou identifikovány následovně:

  • osoba držící přímo, či nepřímo více jak 25 % akcií společnosti, nebo
  • osoba mající přímou, či nepřímou kontrolu na více jak 25 % hlasovacích právech na společnosti, nebo
  • osoba mající přímé, či nepřímé právo jmenování, či odvolání většiny jednatelů, nebo
  • osoba mající významný vliv, či kontrolu na trustu, který je vlastníkem společnosti (osoba Trustee)
  • osoba mající významný vliv, či kontrolu nad společností jiným způsobem než je uvedený výše

Tento akt britských autorit je projevem výkladu čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz EU, o které jsme vás informovali v květnovém článku. Je evidentní, že každý členský stát EU si vykládá tuto směrnici po svém a přistupuje k zveřejňování citlivých údajů o pozadí vlastnictví společností rozdílně. Budeme sledovat a informovat vás o tom, jak budou přistupovat k transparentnosti firem i ostatní země EU.

*)   Part 21A – Companies Act 2006,  Small Business Enterprise and Employment Act 2015