SPOLEČNOST S GARANCÍ

14. 06. 2012
SPOLEČNOST S GARANCÍ

Společnosti s garancí (companies limited by guarantee) jsou charakteristické pro země s anglosaským právním systémem, který mnohem více než kontinentální vychází vstříc potřebám uživatelů. Dá se říci, že tento speciální typ společnosti, který je možné nazvat určitou obdobou trustového vztahu, vznikl právě díky poptávce po společnosti, která by nemusela při svém vzniku vydávat akciový kapitál. Z tohoto důvodu se stala tato forma společnosti populární všude tam, kde bylo třeba společně vlastnit nějaký majetek a užívat jej ve prospěch většího počtu osob, které by měly stejná práva. Mezi země, kde lze tento typ společnosti založit a dosáhnout jeho prostřednictvím daňových zvýhodnění, patří ostrov Man, Gibraltar, Bahamy, Britské Panenské ostrovy či Kajmanské ostrovy.

Postupem času se společnosti s garancí začaly využívat také jako nástroj ochrany majetku, neboť mají několik základních výhod oproti klasickému trustu – především nabízejí strukturovanější způsob řízení společnosti a navíc jsou všeobecně využitelné i v kontinentální Evropě. Důležitou výhodou je skutečnost, že nemá akcionáře (tzn. že nevznikají povinnosti hlásit akciové podíly podle jednotlivých obdob devizových zákonů) a dále, že seznam členů je interní věcí dané společnosti – tj. není přístupný třetím stranám.

Hlavním znakem společnosti s garancí je skutečnost, že členství není vázáno na kapitálový vklad, avšak od členů se vyžaduje, aby v případě nesolventnosti společnosti v okamžiku likvidace uhradili určitou předem stanovenou částku – garanci. Tato částka bývá různá, ale obvykle nepřekračuje 100 USD. Ve společnosti s garancí je běžné, že členové platí vstupní poplatek, popř. roční poplatky, jež slouží jako příspěvek na chod společnosti v případě, že se tato nevěnuje podnikatelské činnosti.

Mezi základní principy společností s garancí patří:

• velmi pružná struktura,

Obecně členství zaniká smrtí nebo rezignací, avšak ani toto není podmínkou, a pomocí specifických ustanovení lze umožnit převoditelnost členství. V principu by měli mít všichni členové stejná práva jak při hlasování, tak i při distribuci různých výplat, avšak i v této oblasti je možná značná flexibilita, neboť členy lze rozdělit do tříd podle hlasovacích práv nebo podle práv na distribuci výplat.

• není nutné přesně definovat práva členů na podíly na zisku nebo kapitálu společnosti,
• na společnost se standardně vztahují obecné požadavky společenstevního práva, jako je povinnost konat valnou hromadu, vést příslušným způsobem záznamy společnosti, dodržovat povinnosti vůči rejstříku společností apod.,
• lze ustavit funkci protektora, jehož souhlas bude muset získat vedení společnosti
pro podniknutí určitých kroků jako např. prodej majetku společnosti,
• vzhledem k tomu, že členství může být získáno bez jakéhokoli finančního protiplnění, je v praxi velmi obtížné stanovit jeho hodnotu, což nabízí široké možnosti v souvislosti s administrativními povinnostmi v zemi rezidence členů.