SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A SMĚRNICE EU

24. 09. 2012
SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A SMĚRNICE EU

– aplikace z hlediska daňové optimalizace

 • 1. SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

Prvopočátky Smluv o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“) sahají poměrně daleko do historie. Nicméně s rozvojem mezinárodního obchodu přibližně před 20ti lety nabral jejich význam pro Českou republiku (dále jen „ČR“) na intenzitě. Myšlenkou a cílem těchto smluv je zajištění objektivního rozdělení daňového výnosu mezi stát zdroje příjmu a stát příjemce a zamezení dvojího zdanění jednoho příjmů. Interpretace obsahu jednotlivých bodů a kompletní metodiky by vyšel na vydatný text, pro účely tohoto článku se však zaměříme pouze na konkrétní body SZDZ týkající se vztahů subjektů z ČR a zahraničních právnických osob.
ČR má aktuálně uzavřeno necelých 80 SZDZ, aktuální seznam všech platných smluv s ČR lze nalézt na portálu Ministerstva Financí ČR. Na našich webových stránkách naleznete kompletní znění vybraných smluv ve formátu PDF v sekci „Právní systémy a jurisdikce“ na jednotlivých kartách „Důležité dokumenty“. Z hlediska daňové optimalizace a v souvislosti s těmito bilaterálními smlouvami nejčastěji sledujeme sazbu srážkové daně při uskutečňování plateb ze zdrojů na území ČR (§ 22 ZODP) ve prospěch subjektu z patřičného smluvního státu. Nejčastěji se jedná o platby typu: dividendy, úroky, licence. Při platbě těchto titulů do zahraničí je nutno v prvé řadě postupovat dle § 36 ZODP a provést srážku daně v ČR aktuální sazbou ve výši 15 %. Od r. 2013 se uvažuje dokonce o zvýšení sazby daně v některých případech na 35 %. Srážku daně v ČR je nutno provést při platbě ve prospěch subjektu z nesmluvního státu (z hlediska SZDZ), nebo v případě platby ve prospěch subjektu smluvního státu, který ovšem nesplní pevně stanovené podmínky pro samotnou možnost aplikace patřičné SZDZ (viz níže). Pokud ovšem bude platba směřována subjektu daňově rezidentním ve smluvním státu z hlediska SZDZ, lze za určitých podmínek srážkovou daň snížit, nebo dokonce úplně eliminovat.
Daňový domicil

Aplikace SZDZ pro účely tohoto článku je podmíněna několika faktory, kde primárním je získání tzv. daňového domicilu/certifikátu v patřičném smluvím státu. Jedná se o písemné potvrzení od lokální autority, které deklaruje skutečnost, že společnost je daňově rezidentní v zemi sídla společnosti (např. Kypr, Malta apod.). Bez tohoto dokumentu nelze aplikovat výhody plynoucí z těchto bilaterálních smluv. Obtížnost získání tohoto dokumentu se liší od jurisdikce, nicméně ve většině běžných onshore jurisdikcích jsme schopni tento dokument při splnění určitých podmínek získat.

 • 2. SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE

Nad rámec SZDZ existují i další pravidla, která aktivně působí na poli snižování daňových povinností.  Jedná se o směrnice EU, jejichž cílem je zamezení nevýhodnému daňovému režimu u transakcí mezi společnostmi z různých členských států EU ve srovnání s transakcemi mezi společnostmi stejného státu. Pro účely tohoto článku se zaměříme na „Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností“ (konkrétně na tok dividend) a „Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků“. Obě směrnice se týkají pouze vztahů mezi přidruženými subjekty (např. financování dceřiných společností v rámci mezinárodního holdingu). Obě směrnice byly implementovány do ZODP (§ 19, odst. (1), písm. zi) – zk) a související § 19, odst. (4)). Stejně jako u SZDZ lze při splnění definovaných podmínek čerpat patřičné výhody a osvobodit platby od srážkových daní v místě zdroje výplaty. Podmínky lze charakterizovat následovně:

Dividendy
Podmínky pro osvobození od srážkové daně (musí být splněny současně):

 1.  majetková účast mateřské společnosti na dceřiné musí být min. 10 %;
 2.  časový test držby podílu po dobu 12 měsíců (časový test lze splnit dodatečně);
 3.  příjemce platby je jejich skutečným vlastníkem;
 4.  příjemce má některou z právních forem obdobné české s.r.o., nebo a.s.;
 5.  příjemce podléhá dani obdobné dani z příjmů;
 6.  získání potvrzení o daňové rezidenci příjemce platby – daňový domicil (viz předchozí kapitola)

Licence a úroky

Podmínky pro osvobození od srážkové daně (musí být splněny současně):

 1.  majetková účast mateřské společnosti na dceřiné musí být min. 25 %;
 2.  časový test držby podílu po dobu 24 měsíců (časový test lze splnit dodatečně);
 3.  příjemce platby je jejich skutečným vlastníkem;
 4.  platba není přičitatelná stálé provozovně umístěné na území ČR nebo třetího státu;
 5.  bylo vydáno rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků podle § 38nb ZODP (cca 3 měsíce na vydání rozhodnutí);
 6.  získání potvrzení o daňové rezidenci příjemce platby – daňový domicil (viz předchozí kapitola)

Pozn.: tato směrnice na licence a úroky se vztahuje i na Švýcarské společnosti.

Možnost výběru
Při pohledu z perspektivy na toto téma je nutno podotknout podstatnou informaci, a sice že poplatník má možnost svobodného výběru, kterým instrumentem se hodlá řídit a který je pro něj „výhodnější“. Bavíme se o SZDZ, ZODP a Směrnici EU. Pokud jakákoliv z těchto tří verzí výkladu je pro poplatníka výhodnější, může se jí řídit a ostatní výklady jsou irelevantní. Je samozřejmostí, že aplikuje pouze takový předpis, kde je schopen splnit definované podmínky.

Sazby srážkových daní vybraných u titulů, které nejčastěji sledujeme:

                        dividendy           úroky         licence Náročnost získání daňového domicilu
Smluvní stát s ČR SZDZ Směrnice SZDZ Směrnice SZDZ Směrnice
Kypr 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % snadné
Malta 5 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % snadné
Nizozemsko 10 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % snadné
Švýcarsko 5 %, 15 % 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % snadné
Velká Británie 5 %, 15 % 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % Komplikované! Řešením může být migrace daňové rezidence UK společnosti do jiného státu (Kypr)

Důležitý moment k zamyšlení je, jak se platba bude chovat následně z hlediska daně z příjmů právnických osob v zemi příjemce. Toto je velice individuální a záleží na tvorbě celé mezinárodní struktury. Nicméně, při správném nastavení lze dosáhnout velmi nízkého celkového zdanění.

Je evidentní, že tato problematika je poměrně komplikovaná a složitě obecně formulovatelná. Řešení konkrétních modelových situací je vždy doporučeno osobně konzultovat s profesionálními analytiky v oblasti mezinárodního daňového plánování. Neváhejte nás v této věci kdykoliv kontaktovat a domluvit si nezávaznou osobní schůzku.