SETKÁNÍ STÁTŮ COMMENWEALTHU

29. 06. 2016
SETKÁNÍ STÁTŮ COMMENWEALTHU

Ve dnech 20. a 21. června 2016 se v Londýně konalo dvoudenní setkání členů Společenství (Commonwealth *) týkající se mezinárodní daňové problematiky, především za účelem diskuze současného globálního vývoje v oblasti daňových politik a mezinárodních regulací.

Společenství pravidelně zajišťuje setkávání svých členů, za účelem sdílení názorů, perspektiv, výhledů a případně řešení vznikajících obav ohledně daňové transparentnosti a regulací v mezinárodním meřítku.

Toto setkání navazuje na setkání ministrů financí Společenství ze summitu 2015, týkající se bližší spolupráce členů v otázce globálních daňových politik a regulací.

Sekretariát Společenství hostil jak zástupce členů, tak odborníky a vedoucí představitele z různých organizací. Např.:

  • zástupce Mezinárodních finančních center (International Financial Centres – IFCs), jež zahrnují státy a jurisdikce s koncentrací finančních zprostředkovatelů, kteří nabízejí řadu služeb pro ne-residenty, zahraniční, zámořské (overseas) klienty zahrnujíce mezinárodní bankovní služby, investiční poradenství a pojištění,
  • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, zkráceně OECD),
  • pod níž také spadá i Globální fórum pro daňovou transparentnost a výměnu informací za daňovým účelem (Global Forum on Tax Transparence and Exchange of Information for Tax Purposes) a
  • Systém daňového práva (Tax Justice Network), což je nezávislý mezinárodní systém spuštěný v roce 2003. Věnuje se výzkumu, analýzám a zastupování v oblasti mezinárodních daní a mezinárodních aspektů daňových regulací. Mapuje, analyzuje a vysvětluji roli daní a škodlivých dopadů daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňové konkurence a daňových rájů.

Účastníci setkání se shodli na tom, že současné rychlé tempo změn představuje výzvu pro všechny zúčastněné. Je důležité, aby každému účastníkovi byla dána možnost se vyjádřit – aby bylo zajištěno, že jakákoliv mezinárodní opatření povedou k rovné příležitosti všech jurisdikcí, ať už velkých či malých a zachovají stejný standard pro všechny.

Dále se soustředili na nalezení společného postoje na současný mezinárodní daňový vývoj, zahrnujíce dopady aféry Panama Papers, která vyvolala obavy bohatých osob a korporací z využívání zahraničních finančních nástrojů v mezinárodním daňovém plánování.

Diskuze se vedla o důležitosti IFCs na světovou ekonomiku, spolu s pozitivní rolí Společenství, které může vystupovat jako zástupce malých jurisdikcí a platforma pro vyslyšení hlasů členů na mezinárodních fórech. Britské panenské ostrovy (BVI) také např. vyzvaly k vytvoření rovných podmínek na mezinárodní úrovni pro onshore a offshore jurisdikce.

Účastníci se shodli, že aby bylo možné porozumět vlivu mezinárodních daňových politik na instituce, které nabízejí finanční služby, je potřeba přístup založený na evidenci. Za posledních několik let je vidět významný a pozitivní vývoj v globálním úsilí napravit oblast mezinárodního zdanění a podporovat vyšší úroveň transparentnosti za účelem zamezení daňových úniků a jiných nezákonných činností.

*)  Commonwealth (celým označením Commonwealth of Nations, česky Společenství národů) je volné sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých dominíí a kolonií.

Dnes je členem Commonwealthu 53 samostatných zemí a dále závislá území a teritoria pod správou Spojeného království, Austrálie a Nového Zélandu. V celém Commonwealthu žije přibližně 2,2 miliardy obyvatel. Hlavním úřadem společenství je Sekretariát Commonwealthu (Commonwealth Secretariat) se sídlem v Londýně.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti