REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI – DPH

29. 04. 2015
REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI – DPH

Počínaje 1.4.2015 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády, které rozšiřuje výčet plnění, při jejichž poskytnutí bude použit režim přenesení daňové povinnosti (reverse charge). Smyslem tohoto legislativního kroku je zamezení daňovým podvodům, zejména tzv. karuselovým (kolotočovým) podvodům na DPH.

Obsah změn:

Mění se podmínky pro dodání vybraného zboží (viz níže) mezi plátci DPH s místem plnění v tuzemsku. Doposud platil velmi obecně režim, kdy plátce (prodávající), který zboží dodával, odvedl DPH a kupující si daň mohl nárokovat při splnění zákonných podmínek (ZoDPH). Nově od 1.4.2015 u vybraného zboží tento režim přestává platit a povinnost přiznat a zaplatit daň má kupující. Kupující má následně nárok na odpočet DPH, tj. prodávající daň již neodvádí a kupující bude účtovat o DPH systémem „reverse charge“. Tento postup se však použije u dodání vybraného zboží pouze, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Pokud nastane situace, kdy bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů vybraného zboží a zboží taxativně nevyjmenovaného, bude nutné základy daně vybraných druhů zboží pro určení hodnoty limitu sčítat.

Výčet vybraného druhu zboží:

• kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy (u cukrové řepy je účinnost posunuta na 1.9.2015),

• kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 ZoDPH a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZoDPH,

• mobilní telefony,

• integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,

• přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.),

• videoherní konzole.

Je otázkou, do jaké míry bude obrana proti systému těchto podvodných transakcí efektivní. Je to bez pochyby krok směrem k omezení daňových podvodů, ale nelze to považovat za systémové řešení. U jiných položek je tento systém přenesení daňové povinnosti zaveden plošně, bez ohledu na objem fakturace (např. zlato, stavebně montážní práce, atd..).

Legislativa: rozšíření je součástí novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ze dne 22.12.2014, o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, zveřejněném v Částce 143 Sbírky zákonů.