PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU

30. 10. 2015
PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU

Ministerstvo financí představilo zákon o prokazování původu majetku. Zákon je souborem novel daňových a trestněprávních předpisů zaměřených na postihování nezdaněných příjmů prostřednictvím institutů správy daní. Účinnost tohoto institutu se očekává počínaje datem 1. 1. 2016.

Principem je identifikace majetku, který ve významné míře neodpovídá deklarovaným příjmům poplatníka. Výzvy k prokázání příjmů budou zasílány těm poplatníkům, u kterých bude mít správce daně po předběžném posouzení důvodné podezření, že rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění nebo jeho spotřeby činí více než 7 mil. Kč.

Pokud poplatník neprokáže skutečnosti uvedené ve výzvě, může po něm správce daně žádat prohlášení o majetku. K tomuto prohlášení bude vyzván i poplatník, pokud správce daně dospěje k závěru, že celková hodnota jeho majetku je vyšší než 10 mil. Kč. V případě nesplnění této povinnost hrozí poplatníkovi trestněprávní odpovědnost.

Navíc, pokud nedojde k prokázání původu příjmu poplatníka a odhadovaná výše doměřené daně bude vyšší než 2 mil. Kč, správce daně uvalí penále ve výši až 100 % z doměřené daňové povinnosti.

 

Náměstkyně ministra financí Simona Hornochová to komentovala následovně:

„Častou výmluvou poplatníků bylo, že majetek získali před mnoha lety, například darem od babičky, a že tedy daň za dané období již nelze doměřit. Nyní bude posílena pravomoc správce daně požadovat prokázání takového tvrzení.“

Pokud poplatník své tvrzení nedoloží, uplatní se fikce nabytí tohoto majetku v posledním zdaňovacím období.