Pojem a význam slova „Beneficial Owner“

09. 05. 2017
Pojem a význam slova „Beneficial Owner“

Pojem „Beneficial Owner“ vychází z anglosaského práva. Jeho historické kořeny spadají pod „Law of Equity“ a jsou úzce spojeny s právem Trustů.

V těchto původních právních předpisech šlo především o určení vlastnictví půdy. Půda byla hlavním symbolem bohatství.

V dnešním světě význam pojmu Beneficial Owner pramení z doporučení FATF (The Financial Action Task Force) ve smyslu odhalení skutečného vlastníka. Ve výkladu českého právního prostředí se beneficial owner překládá jako osoba skutečného vlastníka / majitele.

Cílem identifikace skutečných vlastníků ze strany všemožných státních orgánů je mnohokrát omílané univerzální zaklínadlo – boj proti terorismu a praní špinavých peněz.

Due Diligence proces na úrovni Beneficial Owners

Při zakládání společností je identifikace skutečných vlastníků běžnou součástí Due Diligence procedury. Due diligence beneficial ownerů je vyžadovaná ze strany bankovních institucí, korporátních providerů, auditorů, nebo i samotných obchodních rejstříků.

Smyslem těchto byrokratických procedur je najít a řádně identifikovat fyzickou osobu, která má zásadní vliv na strategickém rozhodování a ovládání společnosti.

Identifikační údaje

Pro účely identifikace Beneficial Owners se požaduje doložení osobních dokladů jako například:

  • Passport
  • ID Card neboli obdoba občanského průkazu v ČR
  • Tzv. Utility Bill neboli doklad určující adresu trvalého pobytu osoby jako např. výpis za odběr energií v domácnosti. Obvykle nesmí být starší než 3 měsíce.
  • Bankovní reference
  • Bankovní výpis (z osobního účtu)
  • Profesionální reference jako je reference od právníka, auditora, účetní firmy, apod.
  • Strukturovaný životopis
  • a další…

Transpozice pojmu Beneficial Owner v české legislativě

Zákon č. 253/2008 Sb., § 4 odst. 4, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění (dále jen „Zákon“) definuje osobu skutečného vlastníka (u obchodních korporací) následovně:

(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

   a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

Tato definice koresponduje se zákonnou úpravou v ostatních zemích OECD. A podobně definici skutečného vlastníka vykládá i většina finančních institucí (zejména banky).

Registr skutečných vlastníků v ČR

V návaznosti na Čtvrtou AML směrnici EU byla projednána a přijata novela zákona 253/2008 Sb., jejíž součástí byla i novela zákona o veřejných rejstřících, jejichž součástí se stane registr skutečných majitelů právnických osob v ČR.

Směrnice stanoví povinnost implementovat tato opatření nejdéle do 26. července 2017. Nicméně účinnost novely zákona o veřejných registrech nastane s největší pravděpodobností až 1. ledna 2018, jelikož Ministerstvo spravedlnosti dříve nezprovozní potřebná elektronická řešení v rejstříku.

Podrobněji jsme Vás o tomto informovali v naší publikační sekci Offshore Info v článku z 05/2016 - Rejstřík skutečných majitelů právnických osob v ČR

 

 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

E-mail: info@kaminari.cz
Tel.: +420 734 245 176