OSVOBOZENÉ PŘÍJMY – PROMINUTÍ POKUTY

24. 08. 2016
OSVOBOZENÉ PŘÍJMY – PROMINUTÍ POKUTY

Minulý měsíc jsme vás informovali o výkladu nejasností, které se týkají oznamovací povinnosti vůči FÚ, ve vztahu k deklaraci daňově osvobozených příjmů. Jen pro rekapitulaci, fyzické osoby (daňoví rezidenti ČR) mají od ledna 2015 povinnost informovat FÚ o přijetí daňově osvobozených příjmů převyšujících částku 5 mil. Kč. Osobám, které tuto skutečnost neohlásí patřičnému FÚ, hrozí nemalé pokuty. Dle nového pokynu Generálního finančního ředitelství je vymezen okruh okolností, které mohou pokuty zmírnit, případně od nich úplně upustit.

Deklarace osvobozených příjmů po lhůtě, ale ještě před výzvou správcem daně, s sebou nese pokutu 0,1 % z celkové částky neoznámeného příjmu. V případě, kdy je poplatník již vyzván správcem daně k provedení oznámení, je pokuta ve výši 10 % z celkové částky tohoto příjmu. Pokud poplatník tuto povinnost nesplní ani na výzvu v náhradní lhůtě, je uplatněna sazba 15 %.

Pokud však povinnost deklarace nebyla provedena ze závažných osobních důvodů poplatníka, může k okolnostem daného případu správce daně přihlédnout a pokutu prominout. Míra prominutí byla stanovena následovně:

  • pokud poplatník povinnost splní bez výzvy správce daně do 60ti dnů od uplynutí lhůty pro podání přiznání, lze prominout až 90 % pokuty;
  • pokud poplatník povinnost splní až na základě výzvy správcem daně do 90ti dnů po uplynutí lhůty pro podání přiznání, lze dosáhnout prominutí až 70 %

Výše uvedené lze aplikovat i v případě, kdy poplatníka zasáhne jeho nepříznivý zdravotní stav, nebo ho postihne živelná pohroma. V takovém případě lze prominout až 100 % pokuty. Přirozeně toto musí být poplatníkem patřičně prokázáno a musí doložit ospravedlňující důkazy. I tato situace však nemusí znamenat, že správce daně automaticky pokutu promine. Správce daně bude také individuálně posuzovat „historii“ poplatníka a jeho prohřešky vůči FÚ. Pokud poplatník porušoval pravidla při správě daní, bude se na to pohlížet jako na přitěžující okolnost a výše prominuté pokuty bude nižší.