MOTIVY OFFSHORE PODNIKÁNÍ

14. 06. 2012
MOTIVY OFFSHORE PODNIKÁNÍ

Pan Charles Cain ve své definici dává „offshore podnikání“ do přímé souvislosti s daňovou povinností a faktem je, že nejfrekventovanějším motivem offshore podnikání je skutečně snaha co nejvíce zmenšit daňové zatížení. Není však motivem jediným. Základních podnětů, které podnikatele v celosvětovém měřítku k tomuto typu podnikání vedou, lze určitě nalézt hned několik. Za ty nejdůležitější lze považovat tyto:
• daňová optimalizace,

• anonymita vlastnictví,

• ochrana majetku,

• využití výhod odlišného právního prostředí.

Daňová optimalizace
Zdanění je náklad jako každý jiný. Podnikatelé v mezinárodním měřítku se v rámci snahy o maximalizaci zisku snaží logicky co nejvíce snížit své náklady, tedy i daňové zatížení. Tato skutečnost je pak samozřejmě velmi inspirativní pro většinu suverénních států světa, které se snaží do své země přilákat investory, a zvyšovat tak svoji prosperitu. Plánované a cílevědomé využívání výhod nabízených jednotlivými zeměmi (či jejich daňovými systémy) pro optimalizaci celkového daňového zatížení osoby či skupiny společností pak nazýváme mezinárodní daňové plánování.

Obliba mezinárodního daňového plánování je způsobena jednak neúměrným přímým zdaněním ve vyspělých zemích, jednak skutečností, že mnohé náklady vynaložené společností pro dosažení jejích příjmů vůbec nejsou za daňové náklady považovány. V případě takových ztrát jsou pak obchodní společnosti přímo nuceny optimalizovat alespoň některé činnosti prostřednictvím dceřiných společností založených ve vhodnějších daňových podmínkách.

Minimalizace výsledné sazby daně z příjmu a maximalizace počtu položek akceptovatelných jako náklad na dosažení příjmu jsou sice nejdůležitějšími, ale nikoli jedinými účely mezinárodního daňového plánování. Neméně důležitým momentem je hledání optimální kombinace individuálních specifik jednotlivých daňových systémů, mezi něž se řadí například:

• různá koncepce srážkových daní

Báze příjmů ze zdrojů na území daného státu, na které se aplikují srážkové daně, se může lišit. Kupříkladu úroky vyplácené nerezidentům sídlícím v zemi, se kterou není uzavřena v dané zemi smlouva o zamezení dvojího zdanění, podléhají ve většině zemí srážkové dani, avšak zdaleka ne ve všech. Zcela obdobná je situace s různými licenčními poplatky.

soustava individuálních smluv o zamezení dvojího zdanění s různými sazbami v každé zemi

• odlišná legislativa proti vyhýbání se zdanění a obecný postoj k obchodním operacím s rezidenty různých daňově preferenčních režimů v každé zemi

Anonymita vlastnictví
V neposlední řadě stojí mezi motivy offshore podnikání také ochrana investorů a anonymita vlastníků, která může být někdy rozhodujícím faktorem při investování. Je obrovskou výhodou v počáteční fázi akvizic využít anonymity společnosti, u niž nejsou veřejně známí vlastníci. Na podobné bázi spočívá ochranná anonymita proti zájmu státních byrokratických aparátů či organizovaného zločinu.

Ochrana majetku
V masovém měřítku bývají zahraniční společnosti využívány pro tzv. právní ochranu majetku před nároky budoucích možných věřitelů. Tento případ nelze úplně oddělit od motivu předcházejícího, neboť jsou příliš spojené a navzájem se prolínají. Na druhé straně však je užitečné uvědomit si jejich specifika a při úvahách o možnostech využití mezi nimi rozlišovat.

Využití výhod odlišného právního prostředí
Velmi důležitým (byť v České republice prozatím opomíjeným) motivem je možnost založit pro určitý účel společnost v zemi se zcela odlišným společenstevním a obchodním právem, což umožní např. uspořádat vztahy mezi podílníky ve společnosti způsobem, který odporuje našemu obchodnímu právu. Stejně tak může být podstatná také výrazně nižší úroveň administrativních povinnosti – není nutné předkládat účetní výkazy a daňová přiznání, zprávy pro rejstřík společností a podobně.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti