KYPR – AKTUALITY

28. 06. 2012
KYPR – AKTUALITY

S ohledem na aktuální situaci ve světě a globální krizi, která se bohužel citelně dotýká i Kypru z hlediska rozpočtové politiky, došlo ke schválení prvního balíčku opatření místním parlamentem, které povedou ke stabilizaci státního rozpočtu a snížení deficitu. Tato opatření ovšem nepovedou ke snížení „konkurenceschopnosti“ a diskreditaci Kypru jakožto finančního centra a centra evropského offshore businessu. Místní autority si slibují od těchto opatření snížení deficitu na 5,5 % HDP z očekávaných 6,5 % HDP pro rok 2011. Pro další období očekávají snížení deficitu až na úroveň okolo 3 % HDP.

Opatření na Kypru pro snížení státního deficitu:

  1. Zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob pro rezidenty Kypru na 35 % z předchozích 30 % z příjmů přesahující částku EUR 60.000/rok;
  2. Motivační pobídka pro vysoce placené zaměstnance – pro podporu podnikání na Kypru pobízí vláda zahraniční investory k relokaci svých zaměstnanců na území Kypru. U zaměstnanců s příjmem vyšším než EUR 100.000/rok bude 50 % jejich celkových příjmů daňově osvobozeno po dobu 5ti let od relokace zaměstnanců na Kypr.
  3. Zvýšení speciální „defence contribution“ pro kyperské rezidenty – zvyšuje se u dividend na 17 % z dosavadních 15 % a na úroky z úvěrů na 15 % z dosavadních 10 %. Daň se vztahuje na fyzické osoby, které jsou rezidenty Kypru a inkasují dividendy z titulu majetkové účasti na kyperské společnosti nebo pokud inkasují úroky z vkladů u bankovních institucí (nevztahuje se na osoby, které nedosáhly ročního příjmu EUR 12.000)
  4. Zavedení obdoby paušální daně nad rámec standardní korporátní daně z příjmů (10 %) – pro zvýšení státního rozpočtu kyperská vláda přistoupila k zavedení fixně stanoveného ročního poplatku pro každou rezidentní společnost ve výši EUR 350/rok (nevztahuje se na dormantní společnosti a společnosti bez aktiv). Opatření se aplikuje již pro r. 2011 a povinnost zaplacení poplatku byla stanovena k 31. 12. 2011. Následně v dalších letech bude poplatek splatný vždy k 30. 6. patřičného roku za rok aktuální. Penále z prodlení ve splatnosti poplatku je stanoveno na 10 – 30 % z poplatku při zaplacení od 2 – 5 měsíců po splatnosti. Po překročení tohoto limitu pro zaplacení hrozí vyškrtnutí společnosti z místního rejstříku.

Závěr:

Je zcela evidentní, že kyperská vláda si je silně vědoma své pozice na trhu v oblasti offshore podnikání. Jediný bod, který se víceméně „negativně“ dotýká kyperských společností je bod 4), který zavádí nad rámec standardní sazby korporátní daně 10 % (mimochodem nejnižší sazba v EU) i paušální poplatek ve výši EUR 350/rok. Nicméně v kontrastu s celkovými náklady na roční správu kyperské společnosti, lze tento poplatek posuzovat jako akceptovatelný. Jednoznačně to není moment, který by měl jakkoliv dramaticky ohrozit počet společností registrovaných na Kypru a zapříčinit odliv investorů, což by mělo neblahý efekt na image jurisdikce a kontinuálně i na příjmy státního rozpočtu.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti