KONEC ANONYMITY VLASTNICTVÍ V ČR?

08. 08. 2013
KONEC ANONYMITY VLASTNICTVÍ V ČR?

Myšlenka zákonodárce byla v prvopočátku jasná: „zajistit transparentnost vlastnictví u společností, které se ucházejí o státní zakázky“. Efekt těchto myšlenek a navazujících kroků je však celoplošný a má za důsledek, že počínaje 1.1.2014 dojde v souladu se schváleným zákonem o zvýšení transparentnosti akciových společností k omezení (resp. zrušení) anonymity vlastnictví u všech akciových společností v České republice. Procesně dojde k tomu, že v případě existence společnosti s akciemi na majitele, musí být od příštího roku tyto akcie deponovány u Centrálního depozitáře cenných papírů, nebo imobilizovány uložením v některé bance. Nesplnění této povinnosti transformace akcií bude mít za důsledek, že nebude možné vykonávat akcionářská práva spojená s těmito akciemi (hlasovat na valných hromadách, inkasovat dividendy). Podstatné je, že obě výše uvedené instituce budou mít povinnost evidovat osobu akcionáře ve svých záznamech. Byť tato informace není přístupná veřejnosti, je jen otázkou, kolik úsilí bude nutno vynaložit k získání takovéto informace pro kohokoliv. Forma tzv. akcií na jméno zůstává ve stejném právním formátu jako  dosud (tedy s povinností společnosti vést seznamu akcionářů). Je evidentní, že pro zachování anonymity vlastnictví a s tím úzce související ochrany majetku, bude nutno přistoupit ke krokům, které povedou k udržení těchto benefitů.

Existuje řada instrumentů pro zajištění anonymity vlastnictví u společností, nicméně při zohlednění kritéria zachování maximální kontroly nad vlastnictvím se nabízí elegantní možnost založení/akvizice zahraniční společnosti, která nabyde akcie od současného akcionáře a takováto zahraniční mateřská společnost bude evidována jako akcionář u výše uvedených institucí nebo v seznamu akcionářů. Logickým předpokladem při budování takovéto struktury je rovněž udržení anonymity ve vyšších patrech mezinárodního holdingu (např. prostřednictvím emise anonymních akcií na majitele dle lokálních korporátních zákonů), nicméně požadavky klienta mohou mít i vyšší cíle.
Při správném nastavení a výběru vhodné jurisdikce lze dosáhnout:

1) absolutní anonymity vlastnictví celého holdingu;
2) ochrany majetku, nejen prostřednictvím bilaterálních mezinárodních smluv;
3) daňové optimalizace v rámci struktury;
4) vysoké image mezinárodního holdingu;

Na jednu stranu existují levná, relativně jednoduchá, ale zároveň plně efektivní řešení ve smyslu zajištění anonymity vlastnictví. Často se však setkáváme s požadavkem na asistenci s nastavením složitých mechanismů a vztahů v rámci mezinárodních struktur. V obou případech neváhejte kontaktovat tým našich expertů s mnohaletou praxí v oblasti mezinárodního daňového plánování a domluvte si nezávaznou osobní schůzku. Konec roku se relativně rychle blíží, nepromeškejte tak šanci využít této možnosti a včas si vybudujte štít před prolomením Vaší anonymity. Cílem naší práce bude navrhnout optimální individuální řešení s důrazem na zajištění anonymity vlastnictví při zachování maximální kontroly nad Vaším majetkem.