FATCA REPORTING

27. 08. 2015
FATCA REPORTING

30.6.2015 je nejzazší termín, ve kterém musí finanční instituce v České republice povinně spolupracovat s US daňovými autoritami a reportovat jim konkrétní informace o svých klientech. Skalním předpisem pro tuto povinnost je tzv. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), což je daňový zákon USA, který požaduje předávat informace o účtech amerických daňových poplatníků americkému úřadu pro daňovou správu IRS (Internal Revenue Service). Tento zákon byl přijat 18.3.2010 americkým Kongresem a nabyl platnosti 1. 7. 2014. Zákon začali v USA aplikovat extrateritoriálně a nutno podotknout, že velmi tvrdě a účinně.

Zákon FATCA byl přijat jako tvrdé opatření vůči US poplatníkům, kteří nezdaňují a ukrývají své příjmy v zahraničí.  Smyslem tohoto zákona je primárně boj proti daňovým únikům amerických rezidentů. Vlády a bankovní instituce po celém světě podlehly tlaku US autorit a pod hrozbou vysokých sankcí se zavázaly zákon FATCA legislativně přijmout. Od r. 2014 již aplikují FATCA například tyto země: Švýcarsko, Rakousko, Kanada, Francie, Estonsko, Lotyšsko, Malta, Austrálie a mnoho dalších. Je však zřejmé, že v horizontu několika let nabere FATCA absolutního globálního charakteru. Jen pro představu se odhaduje, že v současnosti se registruje u amerických úřadů cca 77.000 finančních institucí z celého světa, které se zavázaly FATCA aplikovat a spolupracovat.

Tento akt spustil obrovskou vlnu odporu a kritiky zejména u amerických občanů, ale také právě přímo u bankovních a jiných finančních institucí po celém světě. Mnohé instituce raději upustily od implementace tohoto zákona do svých systémů, raději se rozloučily se všemi US klienty a nové již nepřijímají. Důsledkem čehož je situace, kdy občan nebo jakákoliv společnost z USA, má velké potíže otevřít bankovní účet mimo území USA.

Česká republika se zavázala zákon implementovat do své legislativy *), což se stalo a v současnosti čelíme první vlně reportingu.

Technika reportingu v ČR

Na základě žádosti musí povinná finanční instituce požádat IRS o přidělení identifikačního čísla tzv. Global Intermediary Identification Number (GIIN). Pod tímto číslem pak bude reportovat informace Specializovanému finančnímu úřadu pouze v elektronické podobě. Příslušný formulář je zpřístupněn finanční správou v rámci portálu EPO.  Specializovaný úřad následně předá hromadně informace patřičným úřadům v USA.

Termín pro podání oznámení je stanoven na 30. 6. příslušného roku za rok předchozí. Termín pro podání prvního oznámení je tedy stanoven na 30. 6. 2015 a obsahem reportingu budou údaje z roku 2014.

Předmětem reportingu budou informace typu: identifikační údaje osoby držitele účtu, údaje o jeho trvalém pobytu, zemi původu a datum narození, dále detaily k aktivitám na účtu, jako např.: bilance ke konci roku, obraty na účtu, objem inkasovaných dividend a úroků z úvěrů apod.. U korporátních účtů se osobní identifikační údaje budou vztahovat zejména k pozici skutečného vlastníka (Beneficial Owner).

GATCA

Automatická výměna informací je v poslední době často diskutované téma, nejen ve smyslu výše uvedeného zákona FATCA. Finanční instituce ve více než šedesáti zemích světa (celkový počet stále roste) se musí začít připravovat na implementaci globálního standardu křížové výměny informací o finančních účtech dle CRS (Common Reporting Standard), který se analogicky k FATCA označuje jako GATCA (Global Account Tax Complience Act). Pod hlavičkou OECD by měl tento systém začít fungovat od 1. 1. 2016 s povinností prvního reportingu koncem září 2017. Některé státy se zavázaly ke křížovému reportingu, nicméně si podmínily tento termín odložit po dobu nezbytně nutnou pro aplikaci legislativních změn nutných k implementaci tohoto zákona (zpravidla 1 rok navíc). V rámci celé EU však bude tato norma upravena prostřednictvím Direktivy EU, kterou budou muset všechny členské státy EU implementovat do své legislativy.

Seznam všech zemí, které již přistoupili k FATCA, nebo se zavázali zákon FATCA aplikovat do své legislativy, naleznete na tomto externím odkazu:

seznam zemí

*)  Legislativa
Dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act
plné znění najdete na tomto odkazu:

Dohoda FATCA

Zákon č. 330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní plné znění najdete na tomto odkazu:

Zákon (FATCA)