CELNÍ KODEX UNIE

24. 04. 2016
CELNÍ KODEX UNIE

Celní kodex Unie

Dne 1. května 2016 vstoupí v platnost dlouho očekávaná novela celních předpisů – nový Celní kodex EU a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, které má snížit administrativní a časovou zátěž pro obchodníky.

Celní kodex Unie nahradí dosavadní platná nařízení v celní oblasti a přinese řadu změn, které se dotknou všech, kteří působí v oblasti exportu, importu, mezinárodního obchodu a logistiky. Mezi nejdůležitější změny, které tato nová právní úprava přinese, patří zejména:

  1. Firmy s certifikátem Oprávněného hospodářského subjektu (AEO), které měly doposud oprávnění využívat řadu celních zjednodušení, budou mít nově možnost na základě zvláštního povolení provádět vybrané úkony celního řízení za celní orgány. Například provést některé kontroly pod celním dohledem nebo si samy určit částku dovozního či vývozního cla.
  1. Zavedení Centralizovaného celního řízení, které umožní, aby zboží bylo předloženo ke kontrole celním orgánům v místě svého určení i přesto, že celní prohlášení je podáno v místě, kde má podnikatel sídlo. Doposud muselo být celní prohlášení obvykle předkládáno společně se zbožím na jednom místě. Komunikace mezi celními úřady bude probíhat výhradně elektronicky, což významně urychlí dopravu zboží k zákazníkovi, zjednoduší obchodní operace a sníží náklady spojené s celními formalitami.
  1. V souvislosti s předchozím bodem dojde k přechodu na elektronickou komunikaci s celními úřady a tedy zavedení bezpečné celní IT infrastruktury. S ohledem na současný stav by ale ke kompletnímu nasazení elektronických systémů mělo dojít až od roku 2021.
  1. Požadavek, aby prakticky veškerá cla byla zajištěna celní jistotou, tedy peněžní kaucí, popřípadě aby byl potenciální celní dluh zaručen třetí osobou. Výhodu v tomto případě budou mít subjekty s certifikátem AEO, kteří budou mít možnost snížení celní jistoty, popř. možnost nezajistit celní dluh vůbec.

Toto je pouze stručný výčet. Změn, které nový celní řád přinese, bude podstatně více. Nový řád umožní ve větší míře využívat moderní nástroje a technologie, které zjednoduší a urychlí celé celní řízení.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti